KILBROS 350 WAGON ON KILBROS 1072 10 TON GEAR TAG#45222